Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Λύσεις για την επιχείρησή σας

  Οργάνωση & Διοίκηση επιχείρησης

 • Σύσταση νομικής οντότητας & φορολογικός σχεδιασμός
 • Εταιρική αναδιάρθρωση
 • Στρατηγική διείσδυσης στην αγορά
 • Συγγραφή διαδικασιών επιχειρησιακής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων διοικητικής πληροφόρισης (CRM, ERP)
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων οικονομικών αναφορών διοίκησης
 • Επισκόπηση και αξιολόγηση πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Μελέτες Βιωσιμότητας

  Χρηματοοικονομική Διαχείριση

 • Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης υπό ανάθεση
 • Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων και δεικτών
 • Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων
 • Έρευνα αγοράς και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας 
 • Επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Διαχείριση Απόδοσης
 • Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Αποτίμηση αξίας επιχείρησης
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου 

Ενημερωθείτε για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.