Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Λύσεις για την επιχείρησή σας

Οργάνωση & Διοίκηση επιχείρησης

 • Εταιρική αναδιάρθρωση
 • Στρατηγική διείσδυσης στην αγορά
 • Συγγραφή διαδικασιών επιχειρησιακής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων διοικητικής πληροφόρισης (CRM, ERP)
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων οικονομικών αναφορών διοίκησης
 • Ανάλυση και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων
 • Επισκόπηση και αξιολόγηση πλαισίου κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Πραγματογνωμοσύνες

Λογιστική - Φοροτεχνικά

 

 • Σύσταση νομικής οντότητας
 • Λογιστική παρακολούθηση
 • Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογική συμμόρφωση
 • Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων
 • Ανάλυση κόστους παραγωγής, αγορών και πωλήσεων
 • Έλεγχος και ανάλυση αποκλίσεων  κόστους, εσόδων - εξόδων
 • Διαχείριση χρηματικών ροών
 • Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων και δεικτών

Χρηματοοικονομική 

Διαχείριση

 • Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης υπό ανάθεση
 • Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων
 • Έρευνα αγοράς και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας 
 • Επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Διαχείριση Απόδοσης
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Αποτίμηση αξίας επιχείρησης
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου 
 • Μελέτες Βιωσιμότητας

Ενημερωθείτε για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.