Διαιτησία

Τι είναι η Διαιτησία (Arbitration) και τι προσφέρει


Η Διαιτησία είναι τρόπος επιλύσεως διαφορών όχι από τα πολιτειακά δικαστήρια αλλά από ιδιώτες, τους διαιτητές, τους οποίους ορίζουν τα μέρη, δηλαδή οι συμβαλλόμενοι σε συμφωνία διαιτησίας που είναι ταυτόχρονα και διάδικοι στη διαιτητική διαδικασία.

Η Διαιτησία επομένως, παρέχει στα μέρη τη δυνατότητα να επιλύσουν τις διαφορές τους αποφεύγοντας την αντιδικία ενώπιον των πολιτειακών δικαστηρίων. Η διαφορά υπάγεται και επιλύεται από αμερόληπτο τρίτο πρόσωπο κατ' επιλογή των μερών, το οποίο εκδίδει απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Η Διαιτησία παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη να επιλέξουν τα πρόσωπα και την ειδίκευση αυτών που θα επιλύσουν τη διαφορά τους με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Έτσι, ως Διαιτητές, μπορούν να ορισθούν, πλην των νομικών, και μηχανικοί, οικονομολόγοι, ιατροί, κ.ά.

Επιπλέον, η Διαιτησία χαρακτηρίζεται από την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα, καθώς η διεξαγωγή της διαδικασίας δεν είναι δημόσια. Το διαιτητικό δικαστήριο παρέχει ακόμη ταχύτητα, καθώς οι χρόνοι είναι σύντομοι και προκαθορισμένοι, επαρκείς όμως για την εις βάθος εξέταση της υπόθεσης, και αρκετές φορές χαμηλότερο κόστος, καθώς αποφεύγεται η καταβολή δικαστικού ενσήμου και αποφεύγεται η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα και η Διεθνής Διαιτησία έχει μεγάλη ανάπτυξη. Χάρη σε αυτή διάδικοι από διαφορετικές χώρες επιλύουν τις διαφορές που προκύπτουν από διεθνείς συναλλαγές. 

Σχετικά με τις Διαιτησίες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό, η εκτέλεση τους εξασφαλίζεται από τις διατάξεις των αρθρ. 903-906 του ΚΠολΔ και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, όπως η Σύμβαση της Ν. Υόρκης του 1958, Ν.Δ 4220/61 καθώς και με το νόμο (Ν.2735/1999) για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία.

Συμπερασματικά, ο θεσμός της Διαιτησίας εξασφαλίζει τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών σε αποκλειστικά σύντομες προθεσμίες, γρήγορα και σε αντίθεση από τη χρονοβόρα διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων, με έκδοση αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος, αφού η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης και βάση του ειδικού πίνακα του αρθρ. 882 του ΚΠολΔ.