Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστότοπου


Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Symphonia Globe ευρισκόμενo στη διεύθυνση www.symphoniaglobe.com (αναφερόμενη στο εξής ως "Ιστότοπος").

O Ιστότοπος παρέχει πληροφόρηση στους επισκέπτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Η www.symphoniaglobe.com δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον Ιστότοπο να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Η χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, αναζήτηση κλπ.) δεν δημιουργεί σχέση πελάτη-παρόχου υπηρεσίας, σχέση πληρεξουσιότητας ή όποια άλλη σχέση.

Ο Ιστότοπος δεν παρέχει νομικές συμβουλές και δεν υποκαθιστά κατ' ουδένα τρόπο τις ενέργειες δικηγόρου, ψυχολόγου, συμβούλου ή άλλου εξειδικευμένου επιστήμονα και/ή επαγγελματία, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία οιουδήποτε προσώπου λόγω ενέργειας ή παράλειψής του, η οποία οφείλεται, ή φέρεται να οφείλεται, στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενο του (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «SYMPHONIA GLOBE» και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στον ιστότοπο www.symphoniaglobe.com σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading των άρθρων/απόψεων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο με την ταυτόχρονη ρητή αναφορά στον Ιστότοπο και στον εκάστοτε συγγραφέα/δημιουργό. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον την ένδειξη/σημείωση/αναφορά/επισήμανση «το παρόν κείμενο/άρθρο αντιγράφεται από τον Ιστότοπο» καθώς και το όνομα του συγγραφέα/δημιουργού.

Κατά τα λοιπά, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αναφορικά με το περιεχόμενο και τον Ιστότοπο εν γένει, όπως ενδεικτικά η μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου www.symphoniaglobe.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται απολύτως.

Περιορισμός ευθύνης

Η «Symphonia Globe» δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του ιστότοπου της, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του ιστότοπου της, ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).

Την ευθύνη για τις γνώμες/απόψεις που εκφέρονται στα άρθρα/κείμενα φέρει/ουν αποκλειστικά ο/οι εκάστοτε συγγραφέας/είς.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους και ιστοσελίδες για τα οποία δεν φέρει καμιά ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν. Όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banners.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

O ιστότοπος www.symphoniaglobe.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στον παρόντα ιστότοπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιστότοπου και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτόν.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον «Διαχειριστή» του ιστότοπου www.symphoniaglobe.com παρακαλούμε αποστείλατε επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@symphoniaglobe.com.  Εναλλακτικά, έχετε την δυνατότητα να στείλετε μήνυμα μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε σελίδες του Ιστότοπου. 

Η «Symphonia Globe» σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Εάν ο χρήστης διαπιστώσει ότι προϊόν της δικής του πνευματικής ιδιοκτησίας έχει παρανόμως αντιγραφεί και καταστεί διαθέσιμο στον Ιστότοπο, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την επιχείρηση. 

Επίσης, αν έχετε γενικότερα διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του Ιστότοπου που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η «Symphonia Globe» ακολουθεί πιστά τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Xρήσης. 

Η προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον νόμο αποτελεί πρωταρχικό σκοπό μας. Για τον λόγο αυτό μπορείτε:

  1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε αν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας ανήκουν καθώς και ποιά είναι αυτά.
  2. Να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
  3. Να ζητήσετε τα δεδομένα αυτά να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
  4. Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, η «Symphonia Globe» θα τα διαγράψει, εκτός αν αποφασίσει να τα διατηρήσει για κάποιον από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να αρνηθεί.
  5. Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας.

Μπορείτε να υποβάλετε ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας ή μπορείτε να ζητήσετε να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί εν όλω ή εν μέρει με την πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης, οφείλει να μην χρησιμοποιεί ή/και ή να παύσει άμεσα να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.symphoniaglobe.com. Η χρήση του Ιστότοπου από τον χρήστη συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή της πολιτικής διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης.